Achnaton Finance B.V.

Dé #1 lening verstrekker voor de (startende) zzp'er!

* Sinds 2001 *

In ongeveer 10 dagen
dus mogelijk voor vrijdag 1 oktober 2021
is uw lening geregeld!


Onze voordelen voor u:

* Bank onafhankelijk
* Eén aanspreekpunt
* BKR? Bij ons geen probleem!
* Geen afsluitkosten of advieskosten!
* Ervaren en gekwalificeerde kredietspecialistenklik hier: vraag ZZP lening aan

Privacy Policy

Financiering voor OndernemersDit privacy statement is vastgesteld op 1 juli 2018.

Achnaton Finance BV, gevestigd aan Hoevelakenseweg 3784 WJ Terschuur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Achnaton Finance BV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Achnaton Finance BV verwerkt.

Contactgegevens:

www.achnatonfinance.nl

Hoevelakenseweg 76

3784WJ Terschuur

Tel: 0857 485412

De heer A. Kisner is de Functionaris Gegevensbescherming van Achnaton Finance BV. Hij is te bereiken via offerte@achnatonfinance.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Achnaton Finance BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Achnaton Finance BV veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Achnaton Finance BV.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voor- en achternaam / voorletters/ tussenvoegsel
Titels
Adres inclusief straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Website
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overlijdensdatum
Burgerlijke staat
LinkedIn
Facebook
Twitter
Werkzaam bij organisatie
Bankrekeningnummer
Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
Voertuig kentekenplaat
Salarisgegevens Salarisgegevens worden niet gezien als bijzondere gegevens.
IP-adres van een websitebezoeker.
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Internetbrowser en apparaat type
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Kopie identiteitsbewijs/paspoort, zonder voorlegger gekopieerd
BSN-nummer
kredietwaardigheidscheck
Bij Achnaton Finance BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, toetsen we uw kredietwaardigheid. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, Experian Nederland BV, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Achnaton Finance BV omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen (waaronder internet) bekend zijn geworden.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Achnaton Finance BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
Grondslag verwerking persoonsgegevens:
Wettelijke verplichting.
Uitvoering van een overeenkomst.
Verkregen toestemming van betrokkene(n).
Gerechtvaardigd belang.
Delen van persoonsgegevens met derden.
Achnaton Finance BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
- Het afhandelen van uw betaling / verstrekken van een zakelijke lening
- Advisering, bemiddeling en verwijzing.
- Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
- Het innen van facturen / declaraties.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Marketing- en communicatieactiviteiten.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Achnaton Finance BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Achnaton Finance BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Achnaton Finance BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:

Achnaton Finance BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Achnaton Finance BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Achnaton Finance BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle Persoonsgegevens die wij verwerken worden bewaard, minimaal 10 jaar.

Achnaton Finance BV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Achnaton Finance BV verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
klik hier: vraag ZZP lening aan
Door Achnaton Finance BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, deurwaarder, advocaat, notaris, IT-leverancier, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Achnaton Finance BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een advocaat, het (laten) uitvoeren van deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Achnaton Finance BV zoals een deurwaarder of IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Achnaton Finance BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Achnaton Finance BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Achnaton Finance BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Statistieken en cookies:

Achnaton Finance BV houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Achnaton Finance BV verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Achnaton Finance BV te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek van de website van Achnaton Finance BV op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
De websites van Achnaton Finance BV maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en de algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Achnaton Finance BV geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en / of links, zoals onder 'Gebruik social media' is omschreven. Achnaton Finance BV heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren.


Gebruik social media:

Op de website(s) van Achnaton Finance BV zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Achnaton Finance BV houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden grondig door te lezen.

Privacy rechten van betrokkenen:
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring).
Recht op inzage (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke).
Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens).
Recht van verzet.
Recht op dataportabiliteit.
Recht op vergetelheid.
Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens.
Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Achnaton Finance BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar offerte@achnatonfinance.nl.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Achnaton Finance BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten, deurwaarders en wettelijke bewaartermijnen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Achnaton Finance BV neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Achnaton Finance BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Achnaton Finance BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Achnaton Finance BV hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

In het geval Achnaton Finance BV gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Achnaton Finance BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via offerte@achnatonfinance.nl

Aanpassing privacy statement:

Achnaton Finance BV heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Achnaton Finance BV gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact:

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Achnaton Finance BV via offerte@achnatonfinance.nl of 0857 848541.Vraag
nu
aan!
Klik
hier!