Achnaton Finance B.V.

Dé #1 lening verstrekker voor de (startende) zzp'er!

* Sinds 2001 *

In ongeveer 10 dagen
dus mogelijk voor maandag 9 augustus 2021
is uw lening geregeld!


Onze voordelen voor u:

* Bank onafhankelijk
* Eén aanspreekpunt
* BKR? Bij ons geen probleem!
* Geen afsluitkosten of advieskosten!
* Ervaren en gekwalificeerde kredietspecialistenklik hier: vraag ZZP lening aan

DISCLAIMER


* Disclaimer websites Achnaton Finance B.V. *


Achnaton Finance B.V.
Hoevelakenseweg 76
3784 WJ Terschuur
KvK: 11050553
Bezoek alleen op afspraak

* Algemeen *

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website die zijn gekoppeld aan de internetadressen www.achnatonfinance.nl, www.achnatoncapital.nl en www.achnatonlease.nl (Achnaton Finance B.V.). Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen


* Website *

Alle webpagina's op deze sites zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Achnaton Finance B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Tevens wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Op het gebruik van de websites van Achnaton Finance B.V. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de websites van Achnaton Finance B.V. stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden:


* Elektronische communicatie *

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder versleuteling via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Achnaton Finance B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

* Informatie *

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de websites aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de websites verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal, economisch of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

klik hier: vraag ZZP lening aan
Achnaton Finance B.V. betracht altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen c.q. opmaken van onze websites. Dit betekent echter niet, dat Achnaton Finance B.V. kan garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op die websites kunnen wij niet instaan.

* Aansprakelijkheid *

Achnaton Finance B.V., de aan ons gelieerde ondernemingen c.q. onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de websites www.achnatonfinance.nl, www.achnatoncapital.nl of www.achnatonlease.nl geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten c.q. andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

* Wijzigingen *

Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

* Rechten van intellectuele eigendom *

Ten aanzien van alle informatie c.q. andere auteursrechtelijk beschermde werken op www.achnatonfinance.nl, www.achnatoncapital.nl of www.achnatonlease.nl behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

* Hyperlink *

Het aanbrengen van een hyperlink naar enige pagina op deze websites is toegestaan na schriftelijke toestemming van Achnaton Finance B.V. Achnaton Finance B.V. zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Achnaton Finance B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van Achnaton Finance B.V., haar diensten, producten of de inhoud van onze websites.

* Toepasselijk recht *

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

* Overige informatie *

Voor vragen over deze disclaimer dient u zich te richten tot Achnaton Finance B.V. .Vraag
nu
aan!
Klik
hier!